KauKalGre (Kaunas - Klapieda Greitkelio) .list name: LTU KauKalGre
Route Stats
Total Length127.74 miles
Total Drivers3 (1.37 %)
Average Traveled69.05 miles (54.05 %)
Waypoints
Name%
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
33.33
33.33
33.33
33.33
33.33
33.33
33.33
33.33
33.33
33.33
33.33
33.33
33.33
33.33
33.33
33.33
33.33
33.33
66.67
66.67
66.67
66.67
66.67
66.67
66.67
66.67
66.67
66.67
66.67
66.67
66.67
66.67
66.67
66.67
View Associated Routes Show Markers 
User: